Випуск 1

 

Recent Submissions

 • Гавриленко, В. М.; Коломієць, Г. В.; Деркач, О. М.; Мовчан, Я. І.; Патрушева, Л. І.; Романенко, М. М.; Журбас, К. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Метою роботи є виявлення особливостей функціонування транспортних систем як загрози для біоеоценотичного покриву. Методи дослідження було обрані такі: аналіз, аналогії, синтез, узагальнення, систематизація, моделювання. ...
 • Гарбар, Владислав Васильович; Лісовський, Андрій Сергійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Досліджено особливості фізичної деградації рендзин Подільських Товтр. Встановлено, що через малу потужність ґрунтового профілю та пухке вихідне складення, рендзини в процесі освоєння зазнають ущільнення ...
 • Гордій, Наталія Михайлівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Проаналізовано біотопічний розподіл регіональної фауни денних лускокрилих Кам’янецького Придністров’я. За основу прийнята класифікація біотопів, розроблена для денних лускокрилих західного регіону України. ...
 • Дутов, О. І.; Скиба, Ю. А. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  На підставі аналізу радіоекологічної ситуації в агропромисловому виробництві доведено, що раціональне сільськогосподарське використання колишніх сільськогосподарських угідь відселеної території має визначатися ...
 • Душaнова, Тетяна Віленівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто мікрокліматичні особливості садово-паркової зони «Сади де Вітте», розташованої у Смотрицькому каньйоні в межах міста Кам’янця-Подільського. Досліджено та описано сезонні характеристики весняно-осіннього ...
 • Єльнікова, Т. О. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Проведено ідентифікацію фітопланктону на основі використання цифрових відеозображень проб води та штучної нейронної мережі у во-досховищі “Дениші” річки Тетерів Житомирської області. Початковими даними для ...
 • Збаржевський, О. В.; Саєнко, Т. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Серед ключових завдань охорони навколишнього природного середовища є розробка маловідходних виробничих технологій та створення замкнених систем ресурсообігу. Виноробство традиційно залишається рентабельною і привабливою ...
 • Казімірова, Л. П. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Досліджено кількісні та якісні показники природно-заповідного фонду міста Хмельницького, місце в його структурі ботанічного саду Хмельницького національного університету, дендропарку «Поділля», парків-пам’яток садово-паркового ...
 • Козьолок, Юлія Олександрівна; Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто та проаналізовано основні проблеми та екологічні наслід-ки виробництва цукру за діючою технологією на підприємствах Хмельницької області. Визначено прямі та непрямі екологічні аспекти, які ма-ють ...
 • Кононюк, В. П.; Фесюк, В. О. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  На основі досліджень та аналізу відомостей про види рослин та тварин Повчанської височини подається перелік угруповань та видів. Зібрані та проаналізовані основні публікації та дослідження по даному регіоні. Вка-зано на ...
 • Корнус, О. Г.; Корнус, А. О.; Мовчан, В. В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто і проаналізовано впровадження методів формування екологічної свідомості школярів на уроках географії, починаючи від ідей К. Д. Ушинського і завершуючи сучасними педагогічними технологіями. Наведено ...
 • Кохан, О.В. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Визначено основні принципи безпеки тварин для безпечного переходу дороги з трафіком транспортних засобів. Проведено аналіз наукової літератури про негативний вплив дорігна тварин у світі, для підготовки методичних документів ...
 • Коцюба, І. Г. (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Вивчений практичний досвід поводження з твердими комунальними відходами (ТКВ) в Україні та розвинених країнах світу. Проаналізовано теоретичні обсягів накопичення ТКВ із урахуванням статистичних чинників. Запропонована ...
 • Кучинська, Ірина Олексіївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Висвітлені й проаналізовані потреби та ключові ціннісні орієнтири екологічної культури особистості. Акцентується увага на важливості екологічного виховання студентської молоді, екологічної свідомості, екологічної ...
 • Лiщук, Анастасія Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Мухи-сирфіди відіграють важливу роль у функціонуванні як природних так і антропогенно трансформованих біотопів НПП «Подільські Товтри». Особливістю території національного парку є те, що в його межах поєднуються ...
 • Любинський, Олександр Іванович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розглянуто і проаналізовано сучасні напрями екологічної біотехнології, яка широко впроваджує технологічні процеси, що здійснюються з використанням живих організмів або їх елементів, спрямовані на поліпшення, захист і ...
 • Мітрясова, О. П.; Степанова, О. І. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Для визначення екологічного впливу підприємства на навколишнє середовище було розглянуто різні методи, які засновано на оцінці матеріальних потоків. Удосконалено методику та розкрито зміст поняття «екологічний слід», який ...
 • Мовчан, Я. І.; Шаравара, Віталій Вікторович; Федоришин, Б. О. (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  У публікації висвітлено зв’язок розростання та ущільнення урбанізованих територій і погіршення їх екологічного стану, зародження і посилення небезпечних та кризових явищ внаслідок незбалансованого використання ресурсів ...
 • Одукалець, Інна Олександрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Встановлено, що вид Pinussylvestris L., насаджений за чистим та змішаним складом для зупинення ерозійних процесів, що активізувались внаслідок створення Дністровського водосховища, досягнувши 22–26-річного віку починає ...
 • Придеткевич, Станіслав Станіславович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016)
  Розкрито специфіку територіальної організації антропогенних ландшафтів Товтрового району, яка впливає на формування відповідногозооценотичного складу наземних хребетних тварин. Картографічно відображено структуру антропогенних ...

View more