Останні додані

 • Лексика подільського говору в російсько-українському словнику М. Левченка 

  Коваленко, Борис Олексійович (РИО СурГПУ, 2015)
  Мета нашої розвідки – проаналізувати словник М. Левченка щодо фіксації у ньому лексики подільського говору. Українська лексикографія має свою давню традицію, що нерозривно пов’язана з історією літературної мови, ...
 • Методологічні засади дослідження усної традиції Поділля 

  Щегельський, Валерій Васильович (РИО СурГПУ, 2015)
  Зважаючи на те, що в сучасній науковій літературі утвердився погляд на фольклор як на традиційну систему, що у своєму розвитку завжди регіональна і локальна, а також пов’язана з певним просторово обмеженим середовищем, то ...
 • Формування діалектної текстотеки: проблема інформаційної достатності 

  Коваленко, Наталія Дмитрівна (КММ, 2015)
  У статті проаналізовано численні можливості текстів діалектної мови як багатовимірного та всебічного джерела з невичерпним розумінням для багатьох суміжних наук. На прикладі опублікованих моделей західно-подільських діалектів ...
 • Особливості вживання фразем у народних обрядах зимового циклу 

  Коваленко, Наталія Дмитрівна (ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016)
  Звернення до фразем усного народного мовлення, найтісніше пов’язаних із народними звичаями та обрядами, має вагоме значення для розвитку слов’янської етнолінгвістики. У статті проаналізовано фразеологізми народних обрядів ...
 • Символізм компонента цвях у фразеологізмах українських говірок 

  Коваленко, Наталія Дмитрівна (ВПЦ «Візаві», 2017)
  У статті досліджено семантичні особливості та просторове поширення фразеологізмів із компонентом цвях на основі наративів, словників, фольклорних та етнологічних праць. Визначено, що найчастіше цей компонент у складі ...
 • Рівень вияву діалектності у фольклорних записах ХІХ ст. 

  Коваленко, Борис Олексійович (КММ, 2015)
  У статті проаналізовано фольклорні та етнографічні тексти ХІХ століття століття з Подільської області, зібрані та організовані З. Доленега-Ходаковським, С. Руданським, А. Димінським, П. Чубином, К. Шейковським, А. Свидницьким. ...
 • Фразеологiзми з компонентом дверi в сучасних дiалектних словниках 

  Коваленко, Наталія Дмитрівна (РИО СурГПУ, 2015)
  Фразеологічній системі українського діалектного мовлення притаманні велике розмаїття структурно-семантичних моделей, лексичних компонентів, варіювання діалектних назв. Вивчення діалектних фразеологізмів сприяє розумінню ...
 • Про моду в українських говірках 

  Коваленко, Наталія Дмитрівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2018)
  У статті досліджено симатичні особливості та просторове поширення фразеологізмів із компонентом "мода" на основі наративів, словників, фольклорних текстів. Визначено, що найчастіше цей компонент у складі фразеологічних ...
 • Лексика подільських говірок у "Словарі української мови" Б. Грінченка 

  Коваленко, Наталія Дмитрівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011)
  „Словарь української мови” Б. Д. Грінченка відіграв важливу роль у найповнішій фіксації живої літературної мови ХІХ ст. і найрізноманітніших зразків діалектного мовлення тогочасної України. У пропонованій статті проаналізовано ...
 • Зіставно-типологічний метод у дослідженні фраземіки говірок 

  Коваленко, Наталія Дмитрівна (Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті подано характеристику основних методів дослідження фраземіки діалектного мовлення: описового, зіставного, лінгвогеографічного. Особливу увагу приділено зіставно-типологічному методу, який дає можливість визначити ...
 • Подільський говір: Бібліографічний покажчик 

  Гороф’янюк, Інна Вікторівна; Коваленко, Наталія Дмитрівна; Тищенко, Тетяна Миколаївна (ТОВ фірма «Планер», 2013)
  У покажчику подано перелік друкованих праць, у яких з’ясовано історію розвитку, територію побутування та визначальні риси подільського діалекту південно-західного наріччя української мови. Для мовознавців, фольклористів, ...
 • Українська культура другої половини XVI – першої половини XVIII ст.: інформаційна складова 

  Дубінський, Володимир Анатолійович; Верстюк, Володимир Вікторович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У розгорнутому конспекті подано інформацію про зміст навчального матеріалу для учнів 8-го класу при вивченні ними тем по історії культури другої половини XVI – першої половини XVIII ст. відповідно до навчальної програми з ...
 • Історія у середній школі Франції на рубежі ХХ-ХХІ ст. 

  Боровець, Іван Іванович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті здійснено спробу оглядової характеристики особливостей вивчення історії у середній школі Франції. Визначено історичні умови формування французької шкільної історичної науки, окреслено її місце і роль у вихованні ...
 • Методичні аспекти розвитку професійної компетентності вчителя історії 

  Горбатюк, Оксана Василівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті узагальнено теоретичні положення щодо методичних аспектів оптимізації розвитку педагогічної майстерності вчителя історії. Визначено структурні компоненти професійної компетентності вчителя історії Проаналізовано ...
 • Синергетичний підхід у системі компетентнісної освіти 

  Франчук, Тетяна Йосипівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті порушуються проблеми синергетичного підходу до формування освітнього процесу в рамках взаємозалежних освітніх систем. Особлива увага приділяється формуванню метапредметних компетентностей, які відповідають за ...
 • Педагогіка: індивідуальна vs колективна 

  Газін, Володимир Володимирович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті визначається особистий погляд автора на педагогіку як науку. Звертається увага на питання системи методів навчання й виховання та практику їх реалізації в освітній і виховний процес у школі. Акцентується на ролі ...
 • Демократизація суспільно-політичного життя вишів Хмельниччини у другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. 

  Комарніцький, Олександр Борисович; Зварич, Юрій (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті йдеться про демократичні тенденції у суспільно-політичному житті вишів Хмельниччини у період перебудови. З’ясовано, що реального демократичного змісту набуло студентське самоврядування, центральною ланкою реалізації ...
 • Навчальна робота в Кам’янець-Подільському педінституті у добу хрущовської «відлиги» 

  Комарніцький, Олександр Борисович; Кушнірова, Олена (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті прослідковано зміни, що сталися у навчальній роботі Кам’янець-Подільського педінституту. У виші приділяли увагу удосконаленню навчальних планів і програм, наповненню їх необхідним змістом освітньої, методичної та ...
 • Кадрова і теоретико-методологічна складова підготовки фахівців на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: досвід, проблеми, перспективи 

  Філінюк, Анатолій Григорович (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa, 2018)
  У статті зроблена спроба охарактеризувати систему кадрової та теоретико-методологічної складової підготовки фахівців історичних спеціальностей усіх рівнів акредитації у найстарішому в Південно-Західній Україні закладі вищої ...
 • Дидактика физики: избранные аспекты теории и практики 

  Атаманчук, Петро Сергійович; Поведа, Тетяна Петрівна; Губанова, Антоніна Олександрівна; Семерня, Оксана Миколаївна; Никорич, В. З.; Кузнецова, С. В. (ТОВ «Друкарня Рута», 2019)
  Монография отражает дидактические аспекты теории и практики обучения будущих специалистов физико-технологического профиля с точки зрения теории управления. Материалы научного исследования прошли масштабную апробацию в ходе ...

Переглянути більше