DSpace Repository

702. Дипломні роботи (проекти) освітнього ступеня «магістр»

702. Дипломні роботи (проекти) освітнього ступеня «магістр»

 

Recent Submissions

 • Харабара, Оксана Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Лексичний склад нашої, як і будь-якої іншої, мови містить велику кількість сленгових утворень, що відповідають певним соціальним і професійним групам людей. Існування різноманітних діалектизмів, сленгізмів доводить, що ...
 • Скакун, Анастасія Леонідівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  У сучасних умовах розвитку лінгвістичної думки спостерігається новий етап актуалізації та концептуалізації війни й обростання цього поняття новими смисловими ознаками. Тема війни виступала й продовжує виступати однією з ...
 • Домітраш, Христина Євгенівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Українська поезія початку ХХ століття виявила значне піднесення естетичних та світоглядних пошуків, помітні зрушення в тематиці, новаторство поетики і стилю, специфічну інтерпретацію буття. І в цю яскраву мистецьку палітру, ...
 • Грицух, Ірина Ярославівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Фраземіка стає найбільш вдячним об’єктом мовних спостережень завдяки своїй високій виразності, досить прозорому процесу фразотворення, підвищеній експресивності. Більшість фразем становлять цілі твори мовної образності, ...
 • Гніда, Джоанна Іванівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Увагу дослідників привертає індивідуальний стиль П. Глазового, письменника, що увійшов в історію сучасної української літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття як експериментатор, чия художня творчість відзначається ...
 • Глуговська, Тетяна Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Незважаючи на значну кількість спеціальних лінгвістичних розвідок з теорії складного речення, в українському мовознавстві дотепер недостатньо уваги приділялося проблемі структурної і семантичної організації складної ...
 • Вишневська, Марина Валентинівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Однією з найбільш поширених є проєктна технологія навчання. Проєкт передбачає розробку теми, ідеї, детальне планування; спрямований на розвиток активного самостійного мислення здобувача вищої освіти, уміння знаходити й ...
 • Буцвін, Олена Сергіївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  При вивченні мови художнього твору образ автора виступає одиницею визначення стилю письменника. Образ автора, з одного боку, є об’єднувальною одиницею всіх позатекстових факторів, що зумовлює реалізацію індивідуального ...
 • Ярошук, Ольга Петрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Мова художньої прози неодноразово була об’єктом вивчення лінгвістики, оскільки саме у мові літературних творів певного періоду відбиваються мовні процеси і явища, характерні для цього періоду. У мові художньої прози, ...
 • Шаповалова, Наталія Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Структурно-семантичний аналіз поетичної метафори дає змогу висвітлити не лише специфіку художнього осмислення світу автором, а й засвідчити можливості мови в розвитку семантики лексичних одиниць, взаємодії прямого, переносного ...
 • Стойко, Ірина Олегівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Сучасне відродження в Україні суспільного статусу релігії як атрибута української нації дає можливість мовознавцям вивчати українську церковно-релігійну лексику, розвиток та функціонування якої тривалий час були поза увагою ...
 • Цар, Катерина Петрівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Нового прочитання творчості багатьох письменників потребує сьогодні середня школа. Руйнування образу Шевченка як кріпака і селянського поета-мученика можливе лише за умови переосмислення творчої спадщини Тараса Шевченка. ...
 • Навроцька, Мар’яна Юріївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Особливе місце в історії розвитку українського історичного роману посідають твори Пантелеймона Куліша “Чорна рада. Хроніка 1663 року”, Івана Нечуя-Левицького “Гетьман Іван Виговський” та Андрія Чайковського “Сагайдачний”. ...
 • Фостата, Оксана Зіновіївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Тема людини, її зовнішності, внутрішнього стану, морально-етичних якостей та діяльності належить до провідних у фразеології. Помітне місце в ідеографічному розподілі посідають усталені словосполучення, які характеризують ...
 • Кушнір, Тетяна Михайлівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Соціально-економічні, інформаційно-технологічні трансформації в сучасному суспільстві, стрімкі глобалізаційні й інтеграційні процеси в освіті спонукають до перегляду пріоритетів та методологічних засад освітнього процесу. ...
 • Курманська, Ганна Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Семантико-функціональний аналіз пов’язаний із проблемами специфіки організації словника мови як зберігача усвідомленого людиною розмаїття зовнішнього і внутрішнього світу і має на меті його опис як системи, включеної в ...
 • Козярук, Богдана Михайлівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Сучасний етап розвитку мовознавчої теорії вирізняє поглиблений функційний підхід до тлумачення мовних явищ у поєднанні з антропоцентризмом лінгвістичних студій. Дослідників уже не задовольняють суто граматичні інтерпретації ...
 • Гуменюк, Марʼяна Володимирівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Поступальний рух сучасної лінгвістичної думки характеризується суттєвими зрушеннями у предметній області та в методологічних принципах досліджень. Одним із кардинальних процесів, які відбуваються в мовознавстві, є перехід ...
 • Коробчук, Юлія Миколаївна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Закономірності розвитку фразеологічної науки зумовлюють потребу розширення об’єктів дослідження, передусім першочергового опису фраземіки окремих говорів української мови, що надалі уможливить визначення території поширення ...
 • Григорук, Альона Вікторівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Людина дає назви живим і неживим об’єктам реальної дійсності і ономастика є частиною цього загального процесу називання. Власні імена, як і загальні назви, є продуктом історії, на них нашаровуються риси національної культури. ...

View more