Історичний факультет

Recent Submissions

 • Копилов, Сергій Анатолійович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  У книзі представлено найголовніші праці історика середини 1990-х – перших десятиріч 2000-х років, присвячені суспільно-політичній і організаційній діяльності видатного вченого-філолога, державного, громадського і церковного ...
 • Хоптяр, Юрій Анатолійович; Адамовський, Володимир Іванович; Баженов, Олександр Львович; Лубчинський, Андрій Анатолійович; Глушковецький, Анатолій Леонідович; Семенюк-Прибатень, Анна Вікторівна (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Видання рекомендується широкому загалу: студентам, вчителям та викладачам історії та права, учням загальноосвітніх шкіл, абітурієнтам, усім, кому небайдужий державотворчий процес України. Доступність та логічність викладу, ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавничий відділ МДУ, 2021)
  У статті розглянуто поняття легітимності як атрибута влади, розкрито її зміст, показано її роль та значимість для суб’єктів політичного процесу; виділені і обґрунтовані етапи зародження і генезису теорії легітимності. ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021)
  Розглянуто причини та особливості кризи політичної транзитології, акцентовано увагу на переосмисленні класичних її положень і виявлено можливі шляхи подолання. Доведено, що тенденція демократизації, як складова транзиту, ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавничий дім "Гельветика", 2021-07-09)
  У статті зроблена спроба ретроспективного аналізу концептуальних підходів теорії політичного транзи- ту кінця 1990-х – початку 2000-х років як складових частин політичної транзитології. Обґрунтовано причини необхідності ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавництво "Грані", 2021)
  У статті досліджено підходи до генезису та еволюції теорії інституціоналізму. Метою дослідження є ретроспективний аналіз інституціонального підходу в політичній науці та прослідковування еволюції інституціональної парадигми. ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  Статтю присвячено аналізу окремих концепцій та теоретико-методологічних аспектів вивчення теорії революції у ретроспективно-політологічному дискурсі. Визначено етапи генезису теорії революції, розкрито їх зміст та з’ясовані ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (ПП Зволейко Д.Г., 2021)
  Навчальний посібник підготовлений відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У посібнику викладено ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавництво «Грані», 2021-10-29)
  У статті розкрито теоретичні домінанти дискурсу владних еліт; виокремлено і проаналізовано ракурси дослідження, кожен з яких співвідноситься з уявленнями про еліти: по-перше, еліти досліджуються як функціональні групи, ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  Досліджено методологічні засади підходів до визначення сучасного політичного процесу. Визначено, що дослідження політичного процесу та намагання сформулювати його цілісну картину породили доволі широкий спектр методологічних ...
 • Віннічук, Ольга Василівна; Маркітантов, Вадим Юрійович; Найчук, Антон Віталійович; Дуткевич, Тетяна Вікторівна; Савицька, Ольга Вікторівна; Юга, Олександр Анатолійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У навчально-методичному посібнику розроблена комплексна програма зі змінами та доповненнями з проходження практики (навчальної політологічної, виробничої інформаційно-аналітичної, виробничої політологічної, виробничої ...
 • Ігнатієва, Тетяна Володимирівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  Навчально-методичний посібник, розрахований для студентів закладів вищої освіти. Підготовлений на основі робочої програми нормативного курсу: «Історія політичної думки України» для студентів спеціальності 052 Політологія ...
 • Найчук, Антон Віталійович; Ганаба, Світлана Олександрівна (ПП Зволейко Д.Г., 2020)
  У навчальному посібнику розкрито мету та завдання курсу “Філософія історії”, який розроблений на основі кредитно-модульної системи. Видання містить навчальну програму, тематичний план із розподілом годин, список основної ...
 • Найчук, Антон Віталійович; Найчук, Антон Антонович (ПП Зволейко Д.Г., 2018)
  У навчальному посібнику розкрито мету та завдання курсу «Національні проблеми сучасного світу», який розроблений на основі кредитно-модульної системи. Видання містить навчальну програму, тематичний план із розподілом годин, ...
 • Найчук, Антон Віталійович (ПП Зволейко Д.Г., 2021)
  У навчальному посібнику, з урахуванням кредитно-модульної системи, вибудовуються теоретико-методологічні та праксиологічні основи курсу «Соціологія фізичної культури і спорту». Видання містить навчальну програму, тематичний ...
 • Плахтій, Маріанна Петрівна; Сулятицька, Тетяна Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У посібнику на рівні сучасного філософського мислення інтерпретовано кожну з тем програми з філософії, подано лекційний матеріал, план заняття, методичні рекомендації до його виконання, тематику рефератів і філософських ...
 • Копилов, Сергій Анатолійович; Задорожнюк, Андрій Борисович (Аксіома, 2011)
  У книзі вперше в повному обсязі друкуються описи Подільської губернії (“Топографічний і камеральний опис Поділля 1800 року”, “Географічний, гідрографічний, топографічний і економічний опис Подільської губернії і до нього ...
 • Глушковецький, Анатолій Леонідович (ПП Буйницький О.А., 2010)
  У монографії здійснено комплексне дослідження взаємозалежності та взаємовпливу суспільно-політичної боротьби, організації виборчого процесу, складу депутатів та характеру їхньої діяльності в усіх чотирьох Державних Думах ...
 • Опря, Ігор Анатолійович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Навчально-методичний посібник призначений для студентів історичного факультету спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія), 014 Середня освіта (Історія) за ...
 • Unknown author (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  Покажчик містить список основних наукових праць та низку матеріалів, що розкривають життєвий і творчий шлях Іона Срульовича (Ізраїльовича) Винокура – доктора історичних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи ...

View more