DSpace Repository

Кафедра української мови

Кафедра української мови

 

Recent Submissions

 • Попович, Анжеліка Станіславівна; Дзюбак, Наталія Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023)
  У посібнику потлумачено питання організації, проведення та підбиття підсумків навчальної фахової практики за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої ...
 • Ладиняк, Наталія Богданівна; Сукаленко, Тетяна Миколаївна (Видавничий дім "Гельветика", 2021-10-27)
  У статті уточнено поняття «інформаційні технології» та «цифрові технології» в сучасній інформаційній науці. Доцільним автори водночас вважають уживання терміна «інформаційно-комунікаційні технології навчання», який з погляду ...
 • Berkeshchuk, Inna; Ladyniak, Nataliia (Baltija Publishing, 2019)
  Today, the issue of identifying the typology of word formation, which is based on the functional load of the formative words, becomes relevant for the development of Ukrainian derivatology, and its solution is possible ...
 • Britsyn, Victor; Sukalenko, Tetiana; Ladyniak, Nataliia; Kaleniuk, Svitlana; Zhelyazkova, Viktoriya (American Linguist Association, 2021)
  The article contains an overview of new trends in Ukrainian literary and colloquial language development in historical retrospect and dynamics. In particular, changes in the lexical structure of language, new phenomena in ...
 • Шеремета, Наталія Петрівна; Ладиняк, Наталія Богданівна; Каленюк, Світлана Олександрівна (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  Соціалізація людини відбувається багатоярусно: через сприйняття раніше сформованого, визнаного та узагальненого, через власний досвід та під впливом інших джерел. Саме медіа й стали тією невіддільною частиною життя ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У посібнику подано перелік питань теоретичного курсу та списки рекомендованої літератури для вивчення розділу «Мовно-культурний компонент традиційних календарних обрядів» навчальної дисципліни «Етнолінгвістика». Запропоновано ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна; Коваленко, Борис Олексійович (Księgarnia Akademicka, 2020)
  Мета цієї наукової розвідки – на основі записів українського діалектного мовлення, лексикографічних праць дослідити особливості вживання та просторове поширення сталих виразів із компонентом мак, з’ясувати, які особливості ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ВПЦ "Візаві", 2018)
  У статті досліджено особливості вживання та просторове поширення орнітоніма лелека та його діалектних варіантів на матеріалах текстів говіркового мовлення та лексикографічних праць. Аналіз засвідчив наявність ареальних ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна; Коваленко, Борис Олексійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У статті висвітлюється історія діалектологічних досліджень кафедри української мови (60-70 роки ХХ ст.). Викладачі кафедри (К.С. Баценко, Т.А. Бабіна, П.Є. Ткачук) активно долучалися до лінгвістичних дискусій, які велися ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Wydawnictwo PTPN, 2022)
  Фразеологія як наука має вагомі напрацювання і здобутки, що підтверджено чималою кількістю робіт дослідників, присвячених проблемам природи та семантики фразем, що функціонують в українському говірковому мовленні. У статті ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Тинта, 2013)
  Фразеологія українського говіркового мовлення в останні десятиліття все частіше стає об’єктом різноаспектних досліджень (див. праці В. М. Мокієнка, В. Д. Ужченка, Д. В. Ужченка, А. О. Івченка, Г. М. Доброльожі, М. Я. ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (Тинта, 2013)
  Дослідження фразеологізмів, їх роль у мові й функціонування у літературному та діалектному мовленні постійно виступають об’єктом вивчення мовознавців. Питання фразеологічного складу української мови широко представлені в ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Prešovská univerzita v Prešove, 2017)
  У статті проаналізовано просторове поширення та особливості вияву семантичних відтінків фразеологізмів із компонентами кут, вугол (вугло) на матеріалах лексикографічних праць і зразків діалектних текстів говорів ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ФОП Сидоренко А. В., 2022)
  Усне мовлення носіїв говірок виразно демонструє колективно сформований ментальний простір українців, їхню етнічну свідомість, моральні принципи, соціокультурний досвід. У мовленні постійно продукуються закодовані у внутрішній ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Видавничий дім "Гельветика", 2022)
  Аналіз фразеологізмів українських говорів, з’ясування процесів їх утворення та побутування, території поширення, причин варіювання, втрати активності чи активізації у мовокористуванні, їхньої ролі як знаків мови у зв’язних ...
 • Коваленко, Борис Олексійович; Коваленко, Наталія Дмитрівна (ТОВ "Талком", 2022)
  Мовотворчість М. Коцюбинського справедливо вважають видатним явищем у розвитку української літературної мови, що підняла її на вищий ступінь якості, розширила структурно-стилістичні й конкретні художні та науково-публіцистичні ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Педагогічна думка, 2022)
  З огляду на рухомість стилістичної системи будь-якої мови й потребу розуміння сучасних стилістичних площин суттєво простежувати ретроспективу розвитку цієї науки та внутрішню логіку стилістичних явищ. Відтак актуальності ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Педагогічна думка, 2022)
  Останнім часом проблемам вивчення способів використання української мови загалом і стилістики зокрема відведено значне місце не лише в мовознавчих студіях, а й у курсах лінгводидактики вищої школи. Виникла об’єктивна ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Видавець ФОП Мокшанов В.В., 2021)
  Сучасний етап розвитку методики навчання в закладах вищої освіти висуває нові вимоги до визначення мети навчання. Змінюються акценти з отримання комплексу знань на компетентнісний підхід до освіти, тому основним результатом ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Педагогічна думка, 2021)
  З-поміж спеціальних методів навчання стилістики вирізняємо методи стилістичного редагування й стилістичного реконструювання текстів. Ці методи були предметом наукових студій українських і зарубіжних дослідників. Метод ...

View more