DSpace Repository

Кафедра української мови

Кафедра української мови

 

Recent Submissions

 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У навчальному посібнику потлумачено теоретичні аспекти методів навчання стилістики української мови, стилістичних вправ, дидактичних технологій та проведення лекційних, практичних і лабораторних занять у закладах вищої ...
 • Монастирська, Римма Іванівна; Сірант, Алла Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021)
  Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну „Українська мова за професійним спрямуванням”. Система завдань для самостійної роботи та тестів дає можливість майбутнім фахівцям перевірити й оцінити ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна; Щегельський, Валерій Васильович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2022)
  Пропонований посібник – це методичні рекомендації з навчальної фольклорно-діалектологічної практики, які допоможуть студентам-філологам у збиранні та описі зразків усної народної творчості, українського говіркового мовлення. ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У посібнику вміщено плани практичних і лабораторних занять, методичні рекомендації до написання дипломних робіт із методики навчання української мови, перелік програм і підручників з української мови для 10-11 класів та ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У посібнику вміщено інформаційний обсяг навчальної дисципліни, плани практичних і лабораторних занять, методичні рекомендації щодо написання курсових робіт із методики навчання української мови, переліки монографій і ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  У монографії з‘ясовано стан вивчення мовлення Поділля кінця ХІХ – початку ХХ ст., схарактеризовано екстра- та інтралінгвальні чинники формування С. Руданського, А. Свидницького та М. Коцюбинського як мовних особистостей; ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2021)
  У монографії досліджено фразеологію українського діалектного континууму з увагою до складу та просторового варіювання фразеологізмів, специфіки їхнього поширення та функціонування в живому говірковому мовленні, текстової ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна; Мозолюк, Оксана Миколаївна (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  У статті досліджено старослов’янізми, що виділяються за фонетичними й словотвірними ознаками, в книзі «Синій зошит. Аркуші днів світящих» Мирослава Дочинця як джерело стилістичного забарвлення та розширення експресивно-виражальних ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021)
  Актуальність дослідження народних сталих виразів зумовлена все більшим зацікавленням дослідників сучасними проблемами національного самоусвідомлення та самовираження, поцінуванням інформативної достатності народної фразеології ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (ПП Данило С.І., 2020-12-01)
  У статті на матеріалі творів А.П. Свидницького розглянуто фраземи із соматичним компонентом на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності, а також фізичного та психологічного стану людини. Мова творів А.П. ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ПП Данило С.І., 2020-12-01)
  Актуальність обраної теми дослідження, зокрема необхідність аналізу семантичних рядів на позначення процесів пригадування, передусім пов’язана з потребою вивчення можливостей номінації пам’яті людини та пов’язаних із цим ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016)
  У статті проаналізовано навчально-методичне забезпечення стилістики української мови як вишівської дисципліни у 20–30-их роках ХХ століття. Упродовж цього періоду закладалися основи навчально-методичного забезпечення ...
 • Unknown author (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  У збірці подано транскрибовані тексти народного мовлення різної тематики, записані упродовж 1998-2018 рр. від носіїв західноподільських і суміжних говірок на території Хмельницької, Вінницької, Тернопільської та Чернівецької ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ТОВ "Друкарня "Рута", 2020)
  У збірці подано транскрибовані тексти народного мовлення з різної тематики, записані упродовж 1998-2018 рр. від носіїв західноподільських і суміжних говірок на території Хмельницької, Вінницької, Тернопільської та Чернівецької ...
 • Беркещук, Інна Степанівна; Дзюбак, Наталія Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019-12-12)
  У навчально-методичному посібнику відповідно до програми з курсу «Основи теорії мовної комунікації» пропонується модульний план курсу. Подаються опорні конспекти лекцій, плани практичних занять, рекомендована література, ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Видавничий дім "Гельветика", 2020)
  Пізнання дійсності завдяки абстрактному мисленню людини може вербалізуватися у фразеологічних одиницях, які вирізняються особливими характеристиками: різноманіття значеннєвих мотивацій, образність, єдність форми і змісту, ...
 • Марчук, Людмила Миколаївна; Рарицький, Олег Анатолійович (2019)
  Мета дослідження. Описати об’єктивні та суб’єктивні чинники мовної семантичної інтерпретації мисленнєвого змісту градації (психологічний і лінгвістичний аспекти в семантиці градації). Методики дослідження. У статті описано ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (УИ „Неофит Рилски“, 2015)
  В українській діалектології ХХІ ст. активізувалися дослідження з проблем фразеології говіркового мовлення. Активно здійснюється запис фразем за питальниками, відбір з діалектних текстів зв’язного мовлення різних часових ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (УИ „Неофит Рилски“, 2015)
  Одним із головних джерел історичної діалектології української мови, окрім писемних пам’яток, є рукописні тексти фольклорно-етнографічних записів та автографи художніх творів аж до поч. XX ст. Сьогодні все частіше висловлюється ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, 2015)
  Research into the phraseological component of dialects in different Ukrainian areas is especially relevant due to the fact that during the last decade the phraseology of dialects has been studied very intensively, despite ...

View more