DSpace Repository

Browsing Кафедра української мови by Issue Date

Browsing Кафедра української мови by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Видавничий центр ХНУ, 2000)
  Для відродження та збереження самобутності української мови маємо не тільки зміцнювати позиції мовного самоствердження українців, реабілітовувати, повертати із забуття мовні скарби, що зафіксували елементи самосвідомості ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (ВДПУ, 2001)
  Фразеологія нашої мови збагачується і вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби всього того, що зберігає у своїй пам’яті український народ. Дослідження останніх десятиліть про джерела фразеологізмів, їх семантику, ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Вид-во УжНУ, 2001)
  Дослідження фраземного складу говірок різних українських ареалів нині є особливо актуальними. Поряд з теоретичним вивченням та лексикографічним описом фразем різних українських говірок існує необхідність у порівняльному ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (Плай, 2002)
  Однією з найважливіших ознак мови публіцистики є постійне поповнення новими засобами експресивної мови на тлі стандартних штампів, що в свою чергу спонукає авторів до пошуків нових виражальних засобів, до використання ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (Плай, 2002)
  Одним із важливих засобів естетичного освоєння світу є індивідуальне словотворення письменників. ’’Воно зумовлюється не потребами мови як знакової системи, а потребами художньої творчості, принципами світобачення письменника, ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Плай, 2002)
  В українській мові тривалий час функціонують і постійно виникають нові стійкі словосполучення. Дослідження останніх десятиліть про джерела фразеологізмів. їх семантику, лексичний склад створили міцну теоретичну базу для ...
 • Коваленко, Борис Олексійович; Коваленко, Наталія Дмитрівна (ТДПУ, 2003)
  Уживання та стилістичні функції онімів у складі народнорозмовного мовлення здавна привертали увагу фольклористів, мовознавців, істориків, письменників, усіх, хто цікавиться рідною мовою. На сьогодні маємо чимало різнопланових ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2003)
  Система фразем будь-якого говору - це наслідок діяння різних факторів, які наявні в самих говірках, а також їхня взаємодія з літературною мовою, сусідніми та віддаленими говорами, іншими мовами та їх діалектами. Аналізуючи ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича HAH України, 2004)
  The article presents a fragment of a dictionary of phrasemes of Western Podillia dialects (examples A, B, C) which mark phenomena, characteristics and processes connected with a person’s life and activities. The main ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005)
  У статті автор досліджує творче використання народно-поетичної творчості в полемічному трактаті М. Смотрицького «Тренос». Здійснено порівняльний аналіз фразеологізмів з сучасними народними виразами і прикладами української ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна; Пархоменко, Валентина Михайлівна (ПП Буйницький О.А., 2007)
  В історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка залишили неповторний слід яскраві особистості. Їхня діяльність справила благотворний вплив на життя, творчий розвиток та діяльність не одного ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна (ПП Буйницький О.А., 2008)
  У монографії здійснено функціонально-семантичний аналіз мови українського сатирично-гумористичного роману, визначено мовні домінанти створення комічного, показано зв'язок засобів гумору з ментальністю українців, акцентовано ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008)
  Стаття присвячена розгляду словотворення колоквіалізмів у мові газет. З’ясовано, що елементи розмовності в мові газет є поширеним явищем кінця ХХ століття, а зі словотвірного погляду мова газети представлена фактично всіма ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна (ПП Буйницький О.А., 2008)
  Чехівський О. О. започаткував новий науковий напрям – лінгвостилістику. Маючи ґрунтовну філологічну освіту (закінчив з відзнакою Одеський університет, успішно захистив кандидатську дисертацію в Інституті мовознавства ім. ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2008)
  Для української діалектології й суміжних наук мова традиційної обрядовості є надійним джерелом глибшого пізнання складу й структури мовленнєвих одиниць, з’ясування їх генези, семантики, реконструкції елементів • духовної ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008)
  Для української діалектології актуальними є як загальні дослідження фраземіки всього українського континууму, так і опис складу та функціонування фразем у межах окремого говору. Досвід в опрацюванні та апробації принципів ...
 • Коваленко, Наталія Дмитрівна (Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009)
  У статті подано характеристику основних методів дослідження фраземіки діалектного мовлення: описового, зіставного, лінгвогеографічного. Особливу увагу приділено зіставно-типологічному методу, який дає можливість визначити ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009)
  Важливим джерелом історичного вивчення подільських говірок є фольклорні та етнографічні записи з Поділля, а також художні твори С. Руданського, А. Свидницького, М. Коцюбинського та ін. Різні мовно-структурні рівні подільських ...
 • Коваленко, Борис Олексійович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009)
  У статті охарактеризовано подільські діалектні риси, що виявляються у фольклорно-етнографічних записах. Зазначено, що в піснях виразні діалектні особливості нейтралізуються і спостерігається прагнення до високого стилю, ...
 • Попович, Анжеліка Станіславівна; Марчук, Людмила Миколаївна (ПП Буйницький О.А., 2009)
  Надії Яківни Грипас, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови (1928–2005 рр.)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account