DSpace Repository

Кафедра філософських дисциплін

Кафедра філософських дисциплін

 

Recent Submissions

 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавничий відділ МДУ, 2021)
  У статті розглянуто поняття легітимності як атрибута влади, розкрито її зміст, показано її роль та значимість для суб’єктів політичного процесу; виділені і обґрунтовані етапи зародження і генезису теорії легітимності. ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021)
  Розглянуто причини та особливості кризи політичної транзитології, акцентовано увагу на переосмисленні класичних її положень і виявлено можливі шляхи подолання. Доведено, що тенденція демократизації, як складова транзиту, ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавничий дім "Гельветика", 2021-07-09)
  У статті зроблена спроба ретроспективного аналізу концептуальних підходів теорії політичного транзи- ту кінця 1990-х – початку 2000-х років як складових частин політичної транзитології. Обґрунтовано причини необхідності ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавництво "Грані", 2021)
  У статті досліджено підходи до генезису та еволюції теорії інституціоналізму. Метою дослідження є ретроспективний аналіз інституціонального підходу в політичній науці та прослідковування еволюції інституціональної парадигми. ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  Статтю присвячено аналізу окремих концепцій та теоретико-методологічних аспектів вивчення теорії революції у ретроспективно-політологічному дискурсі. Визначено етапи генезису теорії революції, розкрито їх зміст та з’ясовані ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (ПП Зволейко Д.Г., 2021)
  Навчальний посібник підготовлений відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У посібнику викладено ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавництво «Грані», 2021-10-29)
  У статті розкрито теоретичні домінанти дискурсу владних еліт; виокремлено і проаналізовано ракурси дослідження, кожен з яких співвідноситься з уявленнями про еліти: по-перше, еліти досліджуються як функціональні групи, ...
 • Вонсович, Сергій Геннадійович (Видавничий дім "Гельветика", 2021)
  Досліджено методологічні засади підходів до визначення сучасного політичного процесу. Визначено, що дослідження політичного процесу та намагання сформулювати його цілісну картину породили доволі широкий спектр методологічних ...
 • Віннічук, Ольга Василівна; Маркітантов, Вадим Юрійович; Найчук, Антон Віталійович; Дуткевич, Тетяна Вікторівна; Савицька, Ольга Вікторівна; Юга, Олександр Анатолійович (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У навчально-методичному посібнику розроблена комплексна програма зі змінами та доповненнями з проходження практики (навчальної політологічної, виробничої інформаційно-аналітичної, виробничої політологічної, виробничої ...
 • Найчук, Антон Віталійович; Ганаба, Світлана Олександрівна (ПП Зволейко Д.Г., 2020)
  У навчальному посібнику розкрито мету та завдання курсу “Філософія історії”, який розроблений на основі кредитно-модульної системи. Видання містить навчальну програму, тематичний план із розподілом годин, список основної ...
 • Найчук, Антон Віталійович; Найчук, Антон Антонович (ПП Зволейко Д.Г., 2018)
  У навчальному посібнику розкрито мету та завдання курсу «Національні проблеми сучасного світу», який розроблений на основі кредитно-модульної системи. Видання містить навчальну програму, тематичний план із розподілом годин, ...
 • Найчук, Антон Віталійович (ПП Зволейко Д.Г., 2021)
  У навчальному посібнику, з урахуванням кредитно-модульної системи, вибудовуються теоретико-методологічні та праксиологічні основи курсу «Соціологія фізичної культури і спорту». Видання містить навчальну програму, тематичний ...
 • Плахтій, Маріанна Петрівна; Сулятицька, Тетяна Василівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022)
  У посібнику на рівні сучасного філософського мислення інтерпретовано кожну з тем програми з філософії, подано лекційний матеріал, план заняття, методичні рекомендації до його виконання, тематику рефератів і філософських ...
 • Плахтій, Маріанна Петрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009)
  Досліджуються концепції українських логіків другої половини ХІХ — початку XX століття. На підставі численних наукових джерел, архівних документів окреслюються основні напрями розвитку логіки та їх вплив на викладання цієї ...
 • Сулятицька, Тетяна Василівна; Плахтій, Мар’яна Петрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019)
  У посібнику на рівні сучасного філософського мислення інтерпретовано кожну із тем програми з філософії. Кожна тема включає в себе план заняття, методичні рекомендації до його виконання, тематику рефератів та філософських ...
 • Сулятицька, Тетяна Василівна; Плахтій, Маріанна Петрівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018)
  У посібнику на рівні сучасного філософського мислення інтерпретовано кожну із тем програми з філософії. Кожна тема включає в себе план заняття, методичні рекомендації до його виконання, тематику рефератів та філософських ...
 • Ганаба, Світлана Олександрівна; Предборська, І. М. (2012)
  Даний навчальний посібник побудований на уявленнях про історію, які містяться в різних філософських системах, що виникали в різні часи. В ньому викладені вузлові моменти історії з точки зору різних наукових підходів і ...
 • Ганаба, Світлана Олександрівна (Університетська книга, 2014)
  У монографії здійснена концептуальна та соціокультурна презентація філософії дидактики як напряму досліджень. Показано можливості застосування постнекласичної методології (соціал-конструктивізму, трансформативної антропології, ...
 • Сулятицька, Тетяна Василівна (Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014)
  У статті на основі історичних розвідок аналізується процес становлення та розвитку дидактики, як науки про виховання/навчання в різні історичні епохи. Акцентується увага на тому, які чинники впродовж століть впливали на ...
 • Сулятицька, Тетяна Василівна (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009)
  У статті визначається філософський аспект дослідження інформації як феномену буття сучасної людини. Також здійснено класифікацію основних проблем функціонування і розвитку інформаційного суспільства, які актуалізуються в ...

View more